ป้ายแบนเนอร์กองกลางรายการการขอใช้รถ กองกลาง
1 พ.ย. 2565
ที่ เวลาเดินทาง/วันเดินทาง รายละเอียด เวลาที่กลับ/วันที่กลับ สถานะ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1766 06:00 / 1 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : นำนักเรียนไปแข่งกีฬาสาธิตสามัคคี
สถานที่ไป : บางแสน จังหวัดชลบุรี
จำนวนผู้โดยสาร : 43
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
ผู้ขอใช้รถ : นาย คมกริช ชาญณรงค์
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 10 พ.ย. 2565
1767 06:00 / 1 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : นำนักเรียนไปแข่งกีฬาสาธิตสามัคคี
สถานที่ไป : บางแสน จังหวัดชลบุรี
จำนวนผู้โดยสาร : 43
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
ผู้ขอใช้รถ : นาย คมกริช ชาญณรงค์
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 10 พ.ย. 2565
1768 06:00 / 1 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : นำนักเรียนไปแข่งกีฬาสาธิตสามัคคี
สถานที่ไป : บางแสน จังหวัดชลบุรี
จำนวนผู้โดยสาร : 43
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
ผู้ขอใช้รถ : นาย คมกริช ชาญณรงค์
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 10 พ.ย. 2565
1769 06:00 / 1 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : นำนักเรียนไปแข่งกีฬาสาธิตสามัคคี
สถานที่ไป : บางแสน จังหวัดชลบุรี
จำนวนผู้โดยสาร : 43
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
ผู้ขอใช้รถ : นาย คมกริช ชาญณรงค์
หมายเหตุ : -
07:00 / 10 ต.ค. 2565
1770 06:00 / 1 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : นำนักเรียนไปแข่งกีฬาสาธิตสามัคคี
สถานที่ไป : บางแสน จังหวัดชลบุรี
จำนวนผู้โดยสาร : 43
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
ผู้ขอใช้รถ : นาย คมกริช ชาญณรงค์
หมายเหตุ : -
07:00 / 10 พ.ย. 2565
1771 06:00 / 1 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : นำนักเรียนไปแข่งกีฬาสาธิตสามัคคี
สถานที่ไป : บางแสน จังหวัดชลบุรี
จำนวนผู้โดยสาร : 43
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
ผู้ขอใช้รถ : นาย คมกริช ชาญณรงค์
หมายเหตุ : -
07:00 / 10 พ.ย. 2565
1772 06:00 / 1 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : นำนักเรียนไปแข่งกีฬาสาธิตสามัคคี
สถานที่ไป : บางแสน จังหวัดชลบุรี
จำนวนผู้โดยสาร : 43
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
ผู้ขอใช้รถ : นาย คมกริช ชาญณรงค์
หมายเหตุ : -
07:00 / 10 พ.ย. 2565
1779 08:00 / 1 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ผู้คุมรถ อ. จีระเดช 0898729887
สถานที่ไป : รร.สาธิตพิบูลบำเพ็ญ จ.ชลบุรี
จำนวนผู้โดยสาร : 90
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าอาคารอำนวยการ
ผู้ขอใช้รถ : นาง เกศรา ชาญณรงค์
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 9 พ.ย. 2565
1994 06:30 / 1 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งคณจารย์และนิสิตขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตฯ
สถานที่ไป : รพ.จิตเวชขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 20
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 06.30 น.
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จันทร์จิรา สวาทพงษ์
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 1 พ.ย. 2565
1996 06:30 / 1 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งคณจารย์และนิสิตขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกฯ
สถานที่ไป : รพ.ร้อยเอ็ด
จำนวนผู้โดยสาร : 26
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 06.30 น.
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จันทร์จิรา สวาทพงษ์
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 1 พ.ย. 2565
2003 07:00 / 1 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งนิสิตขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาล
สถานที่ไป : รพ.มหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 40
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 07.00 น.
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จันทร์จิรา สวาทพงษ์
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 1 พ.ย. 2565
2284 13:00 / 1 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : นำรถ กข 3067 มค. เข้าศูนย์เปลี่ยนไฟเลี้ยวคู่หน้า
สถานที่ไป : ศูนย์ Isuzu บ้านค้อ อำเภอเมือง
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย พิพัฒน์ คุณมี
หมายเหตุ : -
07:00 / 1 พ.ย. 2565
2487 06:00 / 1 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เข้าร่วมประชุมกีฬาสาธิตสาธิตสามัคคี
สถานที่ไป : มหวิทยาลัยบูรพา
จำนวนผู้โดยสาร : 20
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : ตึกอำนวยการ
ผู้ขอใช้รถ : นาย จีระเดช แสนทอง
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 9 พ.ย. 2565
2488 06:00 / 1 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เข้าร่วมประชุมกีฬาสาธิตสาธิตสามัคคี
สถานที่ไป : มหวิทยาลัยบูรพา
จำนวนผู้โดยสาร : 8
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : ตึกอำนวยการ
ผู้ขอใช้รถ : นาย จีระเดช แสนทอง
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 10 พ.ย. 2565
2529 06:00 / 1 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : นางสาวพัชรากร ภูมิพรรษ์เจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต ขอรถรับส่งผู้เข้าร่วมประชุม งานเทางาม
สถานที่ไป : รับ-ส่ง สนานบินขอนแก่น อำเภอนาดูน
จำนวนผู้โดยสาร : 10
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้ากองกิจการนิสิต
ผู้ขอใช้รถ : นาย ประธาน ทูลธรรม
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 1 พ.ย. 2565
2715 10:10 / 1 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสือที่อาคารบรมราชกุมารี
สถานที่ไป : อาคารบรมราชกุมารี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว สุภัค ลี้สงวน
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 1 พ.ย. 2565
2716 14:00 / 1 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสือที่อาคารบรมราชกุมารี
สถานที่ไป : อาคารบรมราชกุมารี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว สุภัค ลี้สงวน
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 1 พ.ย. 2565
2719 09:30 / 1 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสือและออกให้บริการซ่อมโทรศัพท์ภายใน
สถานที่ไป : คณะวิทยทยาศาสตร์
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย วิระ เมฆวัน
หมายเหตุ : กรอกข้อมูลผิด
07:00 / 1 พ.ย. 2565
2727 14:40 / 1 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งหนังสือราชการ
สถานที่ไป : ตึกบรมราชกุมารี
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย จิรยุทธ์ สุดสังข์
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 1 พ.ย. 2565
2905 08:30 / 1 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ออกบริการรักษาสัตว์ป่วย
สถานที่ไป : บ.หนองแม็ก กันทรวิชัย/ อ.ยางตลาด
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : รพส.ในเมือง
ผู้ขอใช้รถ : นาย ภูริพิชญ์ สารผล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 1 พ.ย. 2565
2941 08:30 / 1 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสือที่ตึกอธิการบดีและตรวจเช็คระบบเครือข่ายเขตพื้นที่ม.เก่า
สถานที่ไป : ตึกอธิการบดีและเขตพื้้นที่ในเมือง
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย วิระ เมฆวัน
หมายเหตุ : -
07:00 / 4 พ.ย. 2565
3071 08:00 / 1 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ต่อภาษี
สถานที่ไป : ขนส่ง
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าสัตวแพทยศาสาตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย ทองพูน การเกตุ
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 1 พ.ย. 2565
3438 09:30 / 1 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : การเรียนการสอน
สถานที่ไป : ร.พ.ส.นาสีนวล
จำนวนผู้โดยสาร : 10
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย ธนพล หนองบัว
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 1 พ.ย. 2565

2 พ.ย. 2565
ที่ เวลาเดินทาง/วันเดินทาง รายละเอียด เวลาที่กลับ/วันที่กลับ สถานะ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1995 06:30 / 2 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งคณจารย์และนิสิตขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตฯ
สถานที่ไป : รพ.จิตเวชขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 20
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 06.30 น.
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จันทร์จิรา สวาทพงษ์
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 2 พ.ย. 2565
1997 06:30 / 2 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งคณจารย์และนิสิตขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกฯ
สถานที่ไป : รพ.ร้อยเอ็ด
จำนวนผู้โดยสาร : 26
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 06.30 น.
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จันทร์จิรา สวาทพงษ์
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 2 พ.ย. 2565
2000 06:30 / 2 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งคณจารย์และนิสิตขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกฯ
สถานที่ไป : รพ.กาฬสินธุ์
จำนวนผู้โดยสาร : 20
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 06.30 น.
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จันทร์จิรา สวาทพงษ์
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 2 พ.ย. 2565
2004 07:00 / 2 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งนิสิตขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาล
สถานที่ไป : รพ.มหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 40
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 07.00 น.
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จันทร์จิรา สวาทพงษ์
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 2 พ.ย. 2565
2253 08:30 / 2 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งเอกสารตึกบรม-นาสีนวน-ในเมือง
สถานที่ไป : ตึกบรม-นาสีนวน-ในเมือง
จำนวนผู้โดยสาร : 4
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย พิพัฒน์ คุณมี
หมายเหตุ : -
07:00 / 4 ต.ค. 2565
2530 06:00 / 2 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : นางสาวพัชรากร ภูมิพรรษ์เจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต ขอรถรับส่งผู้เข้าร่วมประชุม งานเทางาม
สถานที่ไป : รับ-ส่ง สนานบินขอนแก่น อำเภอนาดูน
จำนวนผู้โดยสาร : 10
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้ากองกิจการนิสิต
ผู้ขอใช้รถ : นาย ประธาน ทูลธรรม
หมายเหตุ : ไม่เดินทาง
07:00 / 2 พ.ย. 2565
2723 08:15 / 2 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : นัดฟังคำพิพากษาศาลปกครอง
สถานที่ไป : ศาลปกครองและอัยการขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : ตึกบรมราชกุมารี
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว อัญชลี หรรษา
หมายเหตุ : ยกเลิกไม่มีรถบริการ
07:00 / 2 พ.ย. 2565
2728 10:30 / 2 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสือที่อาคารบรมราชกุมารี
สถานที่ไป : อาคารบรมราชกุมารี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว สุภัค ลี้สงวน
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 2 พ.ย. 2565
2729 14:00 / 2 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสือที่อาคารบรมราชกุมารี
สถานที่ไป : อาคารบรมราชกุมารี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว สุภัค ลี้สงวน
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 2 พ.ย. 2565
2735 13:00 / 2 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ไปส่งผู้บริหารทำธุรกรรมทางการเงินของคณะเทคโนโลยี
สถานที่ไป : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว สุภัค ลี้สงวน
หมายเหตุ : ไม่เดินทาง
07:00 / 2 พ.ย. 2565
2736 14:30 / 2 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เยี่ยมแม่บ้าน กรณีอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนกันระหว่างเดินทางมาทำงาน
สถานที่ไป : บ้านขี ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 4
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว วิไลลักษณ์ บุญหลักคำ
หมายเหตุ : -
07:00 / 2 พ.ย. 2565
2906 09:00 / 2 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ออกบริการรักษาสัตว์ป่วย
สถานที่ไป : รพส.นาสีสวน/อ.นาเชือก
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : รพส.ในเมือง
ผู้ขอใช้รถ : นาย ภูริพิชญ์ สารผล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 2 พ.ย. 2565
3443 09:30 / 2 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : การเรียนการสอน
สถานที่ไป : อ.เชียงยืน
จำนวนผู้โดยสาร : 10
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย ธนพล หนองบัว
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 2 พ.ย. 2565

3 พ.ย. 2565
ที่ เวลาเดินทาง/วันเดินทาง รายละเอียด เวลาที่กลับ/วันที่กลับ สถานะ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
50 10:00 / 3 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เพื่อเดินทางไปราชเพื่อรับส่งผุ้บริหารเปิดโครงการ Camp ขับเคลื่อนหน่วยวิจัยเพื่อพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก
สถานที่ไป : ณ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช สถานีปฏิบัติการนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อาคารบรมราชกุมารี
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จินตหรา แสงทะรา
หมายเหตุ : -
07:00 / 3 พ.ย. 2565
1998 06:30 / 3 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งคณจารย์และนิสิตขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกฯ
สถานที่ไป : รพ.ร้อยเอ็ด
จำนวนผู้โดยสาร : 26
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 06.30 น.
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จันทร์จิรา สวาทพงษ์
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 3 พ.ย. 2565
2001 06:30 / 3 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งคณจารย์และนิสิตขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกฯ
สถานที่ไป : รพ.กาฬสินธุ์
จำนวนผู้โดยสาร : 20
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 06.30 น.
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จันทร์จิรา สวาทพงษ์
หมายเหตุ : อนุมัติ และให้ตรวจสภาพรถให้มีความพร้อมและศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง และให้ปฏิบัติตามระเบียบฯการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 3 พ.ย. 2565
2005 07:00 / 3 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งนิสิตขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาล
สถานที่ไป : รพ.มหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 40
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 07.00 น.
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จันทร์จิรา สวาทพงษ์
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 3 พ.ย. 2565
2007 07:30 / 3 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งนิสิตขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
สถานที่ไป : บ้านนาสีนวน
จำนวนผู้โดยสาร : 40
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 07.30 น.
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จันทร์จิรา สวาทพงษ์
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 3 พ.ย. 2565
2543 06:30 / 3 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เดินทางไปราชการ
สถานที่ไป : สนามบินขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม UIC
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว สริญญา ศาลางาม
หมายเหตุ : อนุมัติ และให้ตรวจสอบสภาพรถให้มีความพร้อมก่อนเดินทาง และปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 3 พ.ย. 2565
2718 10:30 / 3 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ไปเอาเครื่องเอกสาร
สถานที่ไป : ร้านซ่อมเครื่องเอกสาร
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อ. เมือง
ผู้ขอใช้รถ : นาย เชวงศักดิ์ มูลจันทร์
หมายเหตุ : -
07:00 / 3 พ.ย. 2565
2730 10:00 / 3 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสือที่อาคารบรมราชกุมารี
สถานที่ไป : อาคารบรมราชกุมารี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว สุภัค ลี้สงวน
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 3 พ.ย. 2565
2731 14:00 / 3 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสือที่อาคารบรมราชกุมารี
สถานที่ไป : อาคารบรมราชกุมารี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว สุภัค ลี้สงวน
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 3 พ.ย. 2565
2759 14:00 / 3 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งเอกสาร
สถานที่ไป : ใน ม.ใหม่
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะการบัญชีและการจัดการ
ผู้ขอใช้รถ : นาย ทรงภพ จันทร์ลอย
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 3 พ.ย. 2565
2897 14:30 / 3 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งหนังสือราชการ
สถานที่ไป : ตึกบรมราชกุมารี
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว วิไลลักษณ์ บุญหลักคำ
หมายเหตุ : -
07:00 / 3 พ.ย. 2565
2907 08:30 / 3 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ออกบริการรักษาสัตว์ป่วย
สถานที่ไป : มิตรเชียงยืนฟาร์ม/รพส.นาสีนวน
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : รพส.ในเมือง
ผู้ขอใช้รถ : นาย ภูริพิชญ์ สารผล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 3 พ.ย. 2565
3444 08:30 / 3 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : การเรียนการสอน
สถานที่ไป : อ.เชียงยืน
จำนวนผู้โดยสาร : 10
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย ธนพล หนองบัว
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 3 พ.ย. 2565

4 พ.ย. 2565
ที่ เวลาเดินทาง/วันเดินทาง รายละเอียด เวลาที่กลับ/วันที่กลับ สถานะ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
68 06:30 / 4 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งคณจารย์และนิสิตขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาล
สถานที่ไป : โรงพยาบาลยางตลาด
จำนวนผู้โดยสาร : 20
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : รับหน้าคณะพยาบาลศาสตร์เวลา 6.30 น.
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จันทร์จิรา สวาทพงษ์
หมายเหตุ : -
07:00 / 4 พ.ย. 2565
1750 07:00 / 4 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับ-ส่งวิทยากร
สถานที่ไป : สนามบินขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 5
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย ชูชาติ บุญหล้า
หมายเหตุ : ไม่ได้ไปยกเลิงงาน
07:00 / 4 ต.ค. 2565
1999 06:30 / 4 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งคณจารย์และนิสิตขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกฯ
สถานที่ไป : รพ.ร้อยเอ็ด
จำนวนผู้โดยสาร : 26
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 06.30 น.
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จันทร์จิรา สวาทพงษ์
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 4 พ.ย. 2565
2002 06:30 / 4 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งคณจารย์และนิสิตขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกฯ
สถานที่ไป : รพ.กาฬสินธุ์
จำนวนผู้โดยสาร : 20
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 06.30 น.
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จันทร์จิรา สวาทพงษ์
หมายเหตุ : อนุมัติ และให้ตรวจสภาพรถให้มีความพร้อมและศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง และให้ปฏิบัติตามระเบียบฯการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 4 พ.ย. 2565
2006 07:00 / 4 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งนิสิตขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาล
สถานที่ไป : รพ.มหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 40
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 07.00 น.
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จันทร์จิรา สวาทพงษ์
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 4 พ.ย. 2565
2008 07:30 / 4 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งนิสิตขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
สถานที่ไป : บ้านนาสีนวน
จำนวนผู้โดยสาร : 40
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 07.30 น.
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จันทร์จิรา สวาทพงษ์
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 4 พ.ย. 2565
2494 15:10 / 4 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับผู้บริหาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
สถานที่ไป : รับผู้บริหาร ณ สนามบินขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 8
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สนามบินขอนแก่น
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จีรนันท์ สุทธิจันทร์
หมายเหตุ : อนุมัติ และให้ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมก่อนเดินทาง และให้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 4 พ.ย. 2565
2732 10:00 / 4 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสือที่อาคารบรมราชกุมารี
สถานที่ไป : อาคารบรมราชกุมารี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว สุภัค ลี้สงวน
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 4 พ.ย. 2565
2733 14:00 / 4 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสือที่อาคารบรมราชกุมารี
สถานที่ไป : อาคารบรมราชกุมารี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว สุภัค ลี้สงวน
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 4 พ.ย. 2565
2802 06:30 / 4 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับผู้บริหารที่สนามบินขอนแก่น (ท่านอธิการบดี 1 ท่านและท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 1 ท่าน) เครื่องลงเวลา 8.00 น.
สถานที่ไป : สนามบินขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สนามบินขอนแก่น
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จินตหรา แสงทะรา
หมายเหตุ : อนุมัติ และให้ตรวจสอบสภาพรถให้มีความพร้อมก่อนเดินทาง และปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 4 พ.ย. 2565
2878 15:00 / 4 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ปฏิบัติราชการ - ส่งผุ้บริหารสนามบินขอนแก่น เครื่องขึ้น 17.20 น. (ผศ.มลฤดี เชาวรัตน์)
สถานที่ไป : สนามบิน - ขอนแก่น เครื่องขึ้น 17.20 น.
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อาคารบรมราชกุมารี เวลา 15.00 น. (หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ -เวลา จะแจ้งอีกครั้ง ผู้ประสานงาน คุณอัจฉรา 089-9411244)
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ศศิวิมล จันทร์เปล่ง
หมายเหตุ : อนุมัติ และให้ตรวจสอบสภาพรถให้มีความพร้อมก่อนเดินทาง และปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 4 พ.ย. 2565
2908 13:10 / 4 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เข้าพื้นที่นาสีนวน
สถานที่ไป : ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าตึกคณะ ฯ เวลา 13.10 น.
ผู้ขอใช้รถ : นาย ตังธสิน เทพทองพูน
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 4 พ.ย. 2565
2921 14:40 / 4 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งหนังสือราชการ
สถานที่ไป : ตึกบรมราชกุมารี
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย จิรยุทธ์ สุดสังข์
หมายเหตุ : -
07:00 / 4 พ.ย. 2565
2925 08:30 / 4 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ออกบริการรักษาสัตว์ป่วย
สถานที่ไป : บ.หนองว้า อ.กันทรวิชัย
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : รพส.ในเมือง
ผู้ขอใช้รถ : นาย ภูริพิชญ์ สารผล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 4 พ.ย. 2565
3028 08:00 / 4 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เดินทางไปราชการ
สถานที่ไป : จังหวัดขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 12
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : ขงจื๋อ
ผู้ขอใช้รถ : นาย ภานุมาศ กานุมาร
หมายเหตุ : -
07:00 / 6 พ.ย. 2565
3073 09:30 / 4 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งเอกสาร
สถานที่ไป : ตีกบรม
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าสัตวแพทยศาสาตร์
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว นคนันทินี อันทะศรี
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 4 พ.ย. 2565
3074 14:30 / 4 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งเอกสาร
สถานที่ไป : ตีกบรม
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าสัตวแพทยศาสาตร์
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว นคนันทินี อันทะศรี
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 4 พ.ย. 2565

5 พ.ย. 2565
ที่ เวลาเดินทาง/วันเดินทาง รายละเอียด เวลาที่กลับ/วันที่กลับ สถานะ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
178 06:30 / 5 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งคณจารย์และนิสิตขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาล
สถานที่ไป : โรงพยาบาลยางตลาด
จำนวนผู้โดยสาร : 20
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : รับหน้าคณะพยาบาลศาสตร์เวลา 6.30 น.
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จันทร์จิรา สวาทพงษ์
หมายเหตุ : -
07:00 / 5 พ.ย. 2565
1350 10:00 / 5 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับอาจารย์
สถานที่ไป : สนามบิน จ.ขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 5
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว กัญณภัทร สอสมิง
หมายเหตุ : ข้อมูลผิดพลาด
07:00 / 5 พ.ย. 2565
2108 05:00 / 5 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : สำหรับโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
สถานที่ไป : พัทยา จ.ชลบุรี
จำนวนผู้โดยสาร : 10
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : ตึกบรมราชกุมารี
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว อรอนงค์ แซ่ตั้ง
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 7 พ.ย. 2565
3075 15:00 / 5 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ไปเป็นวิทยากร
สถานที่ไป : อ.บ้านดุง
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าสัตวแพทยศาสาตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาง สุกัญญา ลีทองดี
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 5 พ.ย. 2565

6 พ.ย. 2565
ที่ เวลาเดินทาง/วันเดินทาง รายละเอียด เวลาที่กลับ/วันที่กลับ สถานะ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
2443 15:00 / 6 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เพื่อเดินทางเข้าร่วมประเพณีลอยกระทง
สถานที่ไป : แก่งเลิงจาน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 43
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : ลานหน้าพระพิฆเนศ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ผู้ขอใช้รถ : นาย ทศพร เวียงวิเศษ
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 6 พ.ย. 2565
2461 16:30 / 6 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ไปรับและส่งวิทยากรจากโรงแรมสยามธารา ไปส่งร้านอาหารเพื่อเลี้ยงรับรอง และรับจากร้านอาหารไปส่งที่โรงเรียนสยามธารา
สถานที่ไป : ร้านอาหารภายในจังหวัดมหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 4
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ขอใช้รถ : นาง นาถลดา ศิริสำราญ
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 6 พ.ย. 2565
2477 07:00 / 6 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เพื่อจัดประชุมวิชาการบรรพชีวินวิทยา ครั้งที่ 6
สถานที่ไป : โรงแรมพูลแมน ออคิด จังหวัดขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 38
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : ตึกไดโนเสาร์ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ลำใย พูลเพียร
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 11 ต.ค. 2565

7 พ.ย. 2565
ที่ เวลาเดินทาง/วันเดินทาง รายละเอียด เวลาที่กลับ/วันที่กลับ สถานะ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1695 07:00 / 7 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ขอรถเพื่อนนำนิสิตไปศึกษาดูงาน
สถานที่ไป : จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี
จำนวนผู้โดยสาร : 10
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย ประธาน ทูลธรรม
หมายเหตุ : -
07:00 / 10 พ.ย. 2565
1910 19:00 / 7 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับ-ส่งนิสิตค่ายสำรวจภาคสนาม
สถานที่ไป : เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ
จำนวนผู้โดยสาร : 100
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : ว่าที่ร้อยตรี ปิยณัฐ จันโทสุทธิ์
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 14 พ.ย. 2565
1934 07:00 / 7 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับ-ส่งนิสิตค่ายสำรวจภาคสนาม
สถานที่ไป : เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ
จำนวนผู้โดยสาร : 100
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : ว่าที่ร้อยตรี ปิยณัฐ จันโทสุทธิ์
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 14 พ.ย. 2565
1936 07:00 / 7 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับ-ส่งนิสิตค่ายสำรวจภาคสนาม
สถานที่ไป : เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ
จำนวนผู้โดยสาร : 100
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : ว่าที่ร้อยตรี ปิยณัฐ จันโทสุทธิ์
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 14 พ.ย. 2565
1958 07:00 / 7 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับนิสิตออกค่ายสำรวจภาคสนาม
สถานที่ไป : เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ
จำนวนผู้โดยสาร : 100
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : ว่าที่ร้อยตรี ปิยณัฐ จันโทสุทธิ์
หมายเหตุ :
07:00 / 7 พ.ย. 2565
2009 07:30 / 7 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งนิสิตขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาล
สถานที่ไป : บ้านนาสีนวน
จำนวนผู้โดยสาร : 40
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 07.30 น.
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จันทร์จิรา สวาทพงษ์
หมายเหตุ : อนุมัติ และให้ตรวจสภาพรถให้มีความพร้อมและศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง และให้ปฏิบัติตามระเบียบฯการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 7 พ.ย. 2565
2460 05:30 / 7 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ไปรับและส่งวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานที่ไป : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ขอใช้รถ : นาง นาถลดา ศิริสำราญ
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 7 พ.ย. 2565
2516 18:06 / 7 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เพื่อนำนิสิตไปศึกษาดูงาน
สถานที่ไป : จ.ขอนแก่น จ.นครราชสีมา จ.ชลบุรี
จำนวนผู้โดยสาร : 10
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าตึกคณะเทคโนโลยี มมส.
ผู้ขอใช้รถ : นาง สุนทรี โทฮาด
หมายเหตุ : ยกเลืก
07:00 / 10 พ.ย. 2565
2517 06:09 / 7 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เพื่อนำนิสิตไปศึกษาดูงาน
สถานที่ไป : จ.ขอนแก่น จ.นครราชสีมา จ.ชลบุรี
จำนวนผู้โดยสาร : 10
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าตึกคณะเทคโนโลยี มมส.
ผู้ขอใช้รถ : นาง สุนทรี โทฮาด
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 7 พ.ย. 2565
2909 10:00 / 7 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 7 พ.ย. 2565
2910 14:00 / 7 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 7 พ.ย. 2565
2920 06:00 / 7 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ปฏิบัติราชการ - รับส่งผุ้บริหารไปจังหวัดขอนแก่น - งานบรรพชีวินโลก เวลา 06.00 น. - 20.00 น. (อธิการบดี-รองฯ มลฤดี)
สถานที่ไป : ขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อาคารบรมราชกุมารี เวลา 06.00 น. (หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ -เวลา จะแจ้งอีกครั้ง ผู้ประสานงาน 089-9411244 คุณอัจฉรา หล้าบ้านโพน
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ศศิวิมล จันทร์เปล่ง
หมายเหตุ : อนุมัติ และให้ตรวจสอบสภาพรถให้มีความพร้อมก่อนเดินทาง และปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 7 พ.ย. 2565
2924 06:00 / 7 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ไปราชการเพื่อร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการด้านบรรพชีวินระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6
สถานที่ไป : โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อาคารบรมราชกุมารี
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จินตหรา แสงทะรา
หมายเหตุ : อนุมัติ และให้ตรวจสอบสภาพรถให้มีความพร้อมก่อนเดินทาง และปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 7 พ.ย. 2565
2926 08:30 / 7 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ไเอาถังอ็อกซิเจน/ออกบริการรักษาสัตว์ป่วย
สถานที่ไป : ร้านวัชระฯ/บ.หนองคู กันทรวิชัย/อ.บรบือ
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : รพส.ในเมือง
ผู้ขอใช้รถ : นาย ภูริพิชญ์ สารผล
หมายเหตุ : พิมพ์ข้อมูลซ้ำกัน
07:00 / 7 พ.ย. 2565
2931 10:30 / 7 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ไปส่งเอกสารทางราชการ
สถานที่ไป : ตึกบรมราชกุมารี
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย จิรยุทธ์ สุดสังข์
หมายเหตุ : -
07:00 / 7 พ.ย. 2565
2937 08:30 / 7 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ไปเอาถังอ็อกซิเจน/ออกบิการรักษาสัตว์ป่วย
สถานที่ไป : ร้านวัชระฯ/บ.หนองคู กันทรวิชัย/ อ.บรบือ
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : รพส.ในเมือง
ผู้ขอใช้รถ : นาย ภูริพิชญ์ สารผล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 7 พ.ย. 2565
2938 14:00 / 7 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เพื่อไปเช็คหมายเลขครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศอาคาร SC2
สถานที่ไป : อาคารวิทยาศาสตร์ 2
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว อังคณา นาชัยเพิ่ม
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 7 พ.ย. 2565
2948 08:30 / 7 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสือและออกให้บริการซ่อมโทรศัพท์ภายใน
สถานที่ไป : ตึกอธิการบดีและเขตพื้้นที่ในเมือง
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย บุญฤทธิ์ สุขี
หมายเหตุ : -
07:00 / 11 พ.ย. 2565
3009 08:30 / 7 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสือที่ตึกอธิการบดีและตรวจเช็คระบบเครือข่ายเขตพื้นที่ม.เก่า
สถานที่ไป : ตึกอธิการบดีและเขตพื้้นที่ในเมือง
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย วิระ เมฆวัน
หมายเหตุ : -
07:00 / 11 พ.ย. 2565
3078 09:00 / 7 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งเอกสาร
สถานที่ไป : ตีกบรม
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าสัตวแพทยศาสาตร์
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว นคนันทินี อันทะศรี
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 7 พ.ย. 2565
3082 13:00 / 7 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ซื้อของแมคโค
สถานที่ไป : แยกวังยาว
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าสัตวแพทยศาสาตร์
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว มลธิชา ชิณโคตร
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 7 พ.ย. 2565
3445 18:00 / 7 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : การเรียนการสอน
สถานที่ไป : อ.เชียงยืน
จำนวนผู้โดยสาร : 10
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย ธนพล หนองบัว
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 7 พ.ย. 2565

8 พ.ย. 2565
ที่ เวลาเดินทาง/วันเดินทาง รายละเอียด เวลาที่กลับ/วันที่กลับ สถานะ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1613 03:30 / 8 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : โครงการสนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศสำหรับนิสิต
สถานที่ไป : ด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดหนองคาย
จำนวนผู้โดยสาร : 43
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : Ms. Somphavanh Keoboutta
หมายเหตุ : -
07:00 / 10 พ.ย. 2565
1780 09:00 / 8 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : จัดโครงการปั้นกาวน์ให้เข้าใจดิน
สถานที่ไป : บ้านโนนภิบาล อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 90
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย วัชร อะโนราช
หมายเหตุ : -
07:00 / 8 พ.ย. 2565
2010 07:30 / 8 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งนิสิตขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
สถานที่ไป : บ้านนาสีนวน
จำนวนผู้โดยสาร : 80
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 07.30 น.
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จันทร์จิรา สวาทพงษ์
หมายเหตุ : อนุมัติ และให้ตรวจสภาพรถให้มีความพร้อมและศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง และให้ปฏิบัติตามระเบียบฯการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 8 พ.ย. 2565
2518 06:13 / 8 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เพื่อนำนิสิตไปศึกษาดูงาน
สถานที่ไป : จ.ขอนแก่น จ.นครราชสีมา จ.ชลบุรี
จำนวนผู้โดยสาร : 10
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าตึกคณะเทคโนโลยี มมส.
ผู้ขอใช้รถ : นาง สุนทรี โทฮาด
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 10 พ.ย. 2565
2714 08:00 / 8 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่ง คณาจารย์เยี่ยมค่ายปั้นกาวน์
สถานที่ไป : ที่บ้าน โนนภิบาล ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 12
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย วัชร อะโนราช
หมายเหตุ : -
07:00 / 8 พ.ย. 2565
2721 14:00 / 8 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับเอกสารเครื่องเอกสารซ่อมแซม
สถานที่ไป : ร้านซ่อมเครื่องเอกสาร
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อ. เมือง
ผู้ขอใช้รถ : นาย เชวงศักดิ์ มูลจันทร์
หมายเหตุ : -
07:00 / 8 พ.ย. 2565
2911 10:00 / 8 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 8 พ.ย. 2565
2914 14:00 / 8 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 8 พ.ย. 2565
2932 09:00 / 8 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ติดต่อประสานงานคดีปกครองของศาลปกครองขอนแก่น
สถานที่ไป : สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองขอนแก่น 1 จังหวัดขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อาคารบรมราชกุมารี
ผู้ขอใช้รถ : นาย ทศพล พันทุม
หมายเหตุ : ให้ตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์ก่อนเดินทาง และให้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 8 พ.ย. 2565
2952 08:30 / 8 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ออกบริการรักษาสัตว์ป่วย
สถานที่ไป : ต.พระนอน อ.ยางตลาด กาฬสินธุ์
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : รพส.ในเมือง
ผู้ขอใช้รถ : นาย ภูริพิชญ์ สารผล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 8 พ.ย. 2565
3084 09:30 / 8 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งเอกสาร
สถานที่ไป : ตีกบรม
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าสัตวแพทยศาสาตร์
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว นคนันทินี อันทะศรี
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 8 พ.ย. 2565
3085 13:00 / 8 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : การเรียนการสอน
สถานที่ไป : ร.พ.ส.นาสีนวล
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าสัตวแพทยศาสาตร์
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว มลธิชา ชิณโคตร
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 8 พ.ย. 2565
3446 06:00 / 8 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : การเรียนการสอน
สถานที่ไป : อ.เชียงยืน
จำนวนผู้โดยสาร : 10
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย ธนพล หนองบัว
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 8 พ.ย. 2565

9 พ.ย. 2565
ที่ เวลาเดินทาง/วันเดินทาง รายละเอียด เวลาที่กลับ/วันที่กลับ สถานะ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
789 02:00 / 9 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : โครงการถ่ายภาพ
สถานที่ไป : จังหวัดนครราชสี่มา
จำนวนผู้โดยสาร : 40
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าสถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม (ตึกโบสถ์)
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว นิตยา พันธะ
หมายเหตุ : -
07:00 / 10 พ.ย. 2565
1518 04:00 / 9 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เพื่้อนำบุคลากรและนิสิตสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรมเดินทางไปราชการเพื่อดำเนินโครงการเตรียมความพร้องนิสิตก่อนฝึกประสบการณ์
สถานที่ไป : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด
จำนวนผู้โดยสาร : 70
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อาคารวัฒนธรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ เขตพื้นที่ในเมือง
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ชนากานต์ คำเมรี
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 11 พ.ย. 2565
1789 03:00 / 9 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เพื่้อนำนิสิตสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรม
สถานที่ไป : แหล่งศึกษาดูงานพื้นที่ เกาะช้าง จังหวัดตราด
จำนวนผู้โดยสาร : 60
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อาคารวัฒนธรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ เขตพื้นที่ในเมือง
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ชนากานต์ คำเมรี
หมายเหตุ : -
07:00 / 11 พ.ย. 2565
1809 03:00 / 9 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เพื่อนำนิสิตสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรมลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรม
สถานที่ไป : แหล่งศึกษาดูงานพื้นที่ เกาะช้าง จังหวัดตราด
จำนวนผู้โดยสาร : 60
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อาคารวัฒนธรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ เขตพื้นที่ในเมือง
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ชนากานต์ คำเมรี
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 11 พ.ย. 2565
1883 03:00 / 9 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เพื่อนำนิสิตสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรมลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรม
สถานที่ไป : แหล่งศึกษาดูงานพื้นที่ เกาะช้าง จังหวัดตราด
จำนวนผู้โดยสาร : 38
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อาคารวัฒนธรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ เขตพื้นที่ในเมือง
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ชนากานต์ คำเมรี
หมายเหตุ : -
07:00 / 11 พ.ย. 2565
2515 09:00 / 9 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ไปร้านจัดทำป้าย
สถานที่ไป : ในเมืองมหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย ยุทธชัย อุทัยแพน
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 9 พ.ย. 2565
2912 10:00 / 9 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 9 พ.ย. 2565
2913 14:00 / 9 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 9 พ.ย. 2565
2933 09:00 / 9 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ติดต่อประสานงานคดีปกครองของศาลปกครองขอนแก่น
สถานที่ไป : ศาลปกครองขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อาคารบรมราชกุมารี
ผู้ขอใช้รถ : นาย ทศพล พันทุม
หมายเหตุ : ให้ตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์ก่อนเดินทาง และให้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 9 พ.ย. 2565
2943 09:00 / 9 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เพื่อไปรับอุปกรณ์ เพื่อติดตั้งแอร์
สถานที่ไป : อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าตึกคณะเทคโนโลยี มมส.
ผู้ขอใช้รถ : นาง สุนทรี โทฮาด
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 9 พ.ย. 2565
2965 08:30 / 9 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ขอใบเสนอราคา เช็คระยะ
สถานที่ไป : โตโยต้าสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาง วาสนา จันทะกล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 9 พ.ย. 2565
2966 15:10 / 9 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับ-ส่ง เอกสาร
สถานที่ไป : ม.ใหม่
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาง วาสนา จันทะกล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 9 พ.ย. 2565
3448 10:00 / 9 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : การเรียนการสอน
สถานที่ไป : อ.เชียงยืน
จำนวนผู้โดยสาร : 10
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย ธนพล หนองบัว
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 9 พ.ย. 2565

10 พ.ย. 2565
ที่ เวลาเดินทาง/วันเดินทาง รายละเอียด เวลาที่กลับ/วันที่กลับ สถานะ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
2104 07:00 / 10 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ใช้ในโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2566
สถานที่ไป : ทอแสงโขงเจียม จ.อุบลราชธานี
จำนวนผู้โดยสาร : 12
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าตึก SC3
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว พรนิภา วิจารณ์จิต
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 12 พ.ย. 2565
2106 07:59 / 10 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ใช้ในโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2566
สถานที่ไป : ทอแสงโขงเจียม จ.อุบลราชธานี
จำนวนผู้โดยสาร : 12
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าตึก SC3
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว พรนิภา วิจารณ์จิต
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 12 พ.ย. 2565
2742 20:30 / 10 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เข้าร่วมพิธีส่งมอบงานคณะพยาบาลศาสตร์
สถานที่ไป : คณะพยาบาลศาสตร์ มมส.
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว สุภัค ลี้สงวน
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 10 พ.ย. 2565
2743 08:30 / 10 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เข้าร่วมพิธีส่งมอบงานคณะพยาบาลศาสตร์
สถานที่ไป : คณะพยาบาลศาสตร์ มมส.
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว สุภัค ลี้สงวน
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 10 พ.ย. 2565
2915 10:00 / 10 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 10 พ.ย. 2565
2916 10:00 / 10 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : -
07:00 / 10 พ.ย. 2565
2917 14:00 / 10 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 10 พ.ย. 2565
2947 14:00 / 10 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ปฏิบัติราชการ - ส่งผุ้บริหารสนามบินขอนแก่น เครื่องขึ้น 16.25 น. (ผศ.ดร.มลฤดี เชาวรัตน์)
สถานที่ไป : สนามบิน - ขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อาคารบรมราชกุมารี เวลา 14.00 น. (หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ -เวลา จะแจ้งอีกครั้ง ผู้ประสานงาน 089-9411244 )
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ศศิวิมล จันทร์เปล่ง
หมายเหตุ : ให้ตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์ก่อนเดินทาง และให้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 10 พ.ย. 2565
2968 10:40 / 10 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ขนดินปลูกไปส่งที่แปลงนาสีนวนเพื่อปลูกต้นกล้วย
สถานที่ไป : ูคณะเทคโนโลยี เขตพื้นที่นาสีนวน
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว สุภัค ลี้สงวน
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 10 พ.ย. 2565
3069 08:30 / 10 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ออกบริการรักษาสัตว์ป่วย
สถานที่ไป : บ.หนองคู/บ.หนองว้า/รพส.นาสีนวน
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : รพส.ในเมือง
ผู้ขอใช้รถ : นาย ภูริพิชญ์ สารผล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 10 พ.ย. 2565
3076 08:00 / 10 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : หลักสูตร: หลักสูตรการปรับปรุงบัญชี การคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ และการปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAS ประจำปี 2565 (ปิดงบแม่)จ.พิษณุโลก
สถานที่ไป : หลักสูตร: หลักสูตรการปรับปรุงบัญชี การคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ และการปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAS ประจำปี 2565 (ปิดงบแม่)จ.พิษณุโลกจ.พิษณุโลก
จำนวนผู้โดยสาร : 4
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สำนักบริการวิชาการ
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ฑิตยา ไชยศรีหา
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 13 พ.ย. 2565
3098 09:30 / 10 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งเอกสาร
สถานที่ไป : ตีกบรม
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าสัตวแพทยศาสาตร์
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว นคนันทินี อันทะศรี
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 10 พ.ย. 2565
3099 14:30 / 10 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : การเรียนการสอน
สถานที่ไป : ร.พ.ส.นาสีนวล
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าสัตวแพทยศาสาตร์
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว มลธิชา ชิณโคตร
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 10 พ.ย. 2565
3449 09:00 / 10 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : การเรียนการสอน
สถานที่ไป : โกสุมฯ/รพส.นาสีนวน
จำนวนผู้โดยสาร : 10
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย ธนพล หนองบัว
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 10 พ.ย. 2565
3450 09:00 / 10 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : การเรียนการสอน
สถานที่ไป : อ.เชียงยืน
จำนวนผู้โดยสาร : 10
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย ธนพล หนองบัว
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 10 พ.ย. 2565

11 พ.ย. 2565
ที่ เวลาเดินทาง/วันเดินทาง รายละเอียด เวลาที่กลับ/วันที่กลับ สถานะ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1949 09:00 / 11 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ถ่ายภาพมุมสูงที่นาสีนวล
สถานที่ไป : ฟร์ามนาสีนวล
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หลังอาคารบรมราชกุมารี
ผู้ขอใช้รถ : นาง ไพจิตร รัตนมาลา
หมายเหตุ : -
07:00 / 11 พ.ย. 2565
2519 05:00 / 11 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับ-ส่งนิสิตเพื่อเดินทางไปราชการกิจกรรมค่ายพักแรม
สถานที่ไป : อุทยานแห่งชาติไทรทอง อ.หนองบัวละเหว จ.ชัยภูมิ
จำนวนผู้โดยสาร : 43
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อาคารพลศึกษา
ผู้ขอใช้รถ : นาย วัฒนพงษ์ คงสืบเสาะ
หมายเหตุ :
07:00 / 13 พ.ย. 2565
2520 05:00 / 11 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับ-ส่งนิสิตเพื่อเดินทางไปราชการกิจกรรมค่ายพักแรม
สถานที่ไป : อุทยานแห่งชาติไทรทอง อ.หนองบัวละเหว จ.ชัยภูมิ
จำนวนผู้โดยสาร : 43
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อาคารพลศึกษา
ผู้ขอใช้รถ : นาย วัฒนพงษ์ คงสืบเสาะ
หมายเหตุ :
07:00 / 13 พ.ย. 2565
2521 05:00 / 11 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับ-ส่งนิสิตเพื่อเดินทางไปราชการกิจกรรมค่ายพักแรม
สถานที่ไป : อุทยานแห่งชาติไทรทอง อ.หนองบัวละเหว จ.ชัยภูมิ
จำนวนผู้โดยสาร : 43
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อาคารพลศึกษา
ผู้ขอใช้รถ : นาย วัฒนพงษ์ คงสืบเสาะ
หมายเหตุ :
07:00 / 13 พ.ย. 2565
2918 10:00 / 11 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 11 พ.ย. 2565
2919 14:00 / 11 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : ไม่เดินทาง
07:00 / 11 พ.ย. 2565
2946 08:30 / 11 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เดินทางไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมบิดาของ ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์
สถานที่ไป : ณ วัดเสมียนนารี (ศาลา 8) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
จำนวนผู้โดยสาร : 10
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าตึกคณะแพทยศาสตร์ ม.เก่า
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ธิดารัตน์ จันทร์มา
หมายเหตุ : ให้ตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์ก่อนเดินทาง และให้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 11 พ.ย. 2565
2972 08:30 / 11 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : สำรวจปัญหาและแนวทางช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับคณะทำงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม บ้านหนองโน ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ไป : บ้านหนองโน ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 5
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้ากองส่งเสริมการวิจัย
ผู้ขอใช้รถ : นาย พิพัฒน์ คุณมี
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 11 พ.ย. 2565
3003 10:59 / 11 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 11 พ.ย. 2565
3005 14:00 / 11 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 11 พ.ย. 2565
3006 15:00 / 11 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : นำนิสิตต่างชาติ ต่ออายุวีซ่า
สถานที่ไป : ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 4
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อาคารบรมราชกุมารี
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จีรนันท์ สุทธิจันทร์
หมายเหตุ : -
07:00 / 11 พ.ย. 2565
3244 09:30 / 11 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ออกบูทประกวดโค
สถานที่ไป : อ.ห้วยผึ่ง กาฬสินธุ์
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย กฤษธร กฤติยาภานุรักษ์
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 12 พ.ย. 2565
3246 09:30 / 11 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งเอกสารม.ใหม่
สถานที่ไป : ตึกบรม
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาง วาสนา จันทะกล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 11 พ.ย. 2565
3247 11:30 / 11 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : การเรียนการสอน
สถานที่ไป : ร.พนาสีนวน
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว มลธิชา ชิณโคตร
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 11 พ.ย. 2565
3451 08:30 / 11 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : การเรียนการสอน
สถานที่ไป : อ.เชียงยืน
จำนวนผู้โดยสาร : 10
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย ธนพล หนองบัว
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 11 พ.ย. 2565

12 พ.ย. 2565
ที่ เวลาเดินทาง/วันเดินทาง รายละเอียด เวลาที่กลับ/วันที่กลับ สถานะ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
2957 05:00 / 12 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจศพ บิดาคณบดีคณะแพทยศาสตร์
สถานที่ไป : กรุงเทพมหานคร
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อาคารบรมราชกุมารี
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จินตหรา แสงทะรา
หมายเหตุ : ให้ตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์ก่อนเดินทาง และให้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 12 พ.ย. 2565
3029 09:00 / 12 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เดินทางไปราชการ
สถานที่ไป : จังหวัดมุกดาหาร
จำนวนผู้โดยสาร : 4
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส
ผู้ขอใช้รถ : นาย ธวัชชัย ป้องศรี
หมายเหตุ : -
07:00 / 13 พ.ย. 2565

13 พ.ย. 2565
ที่ เวลาเดินทาง/วันเดินทาง รายละเอียด เวลาที่กลับ/วันที่กลับ สถานะ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
2462 08:30 / 13 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ไปรับวิทยากร ณ สนามบินขอนแก่น
สถานที่ไป : สนามบินขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 5
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ขอใช้รถ : นาง นาถลดา ศิริสำราญ
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 13 พ.ย. 2565
2949 10:00 / 13 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ปฎิบัติราชการ - รับผุ้บริหารสนามบินขอนแก่น วันที่ 13 พย 65 เครื่องลง 12.00 น. (ผศ.ดร.มลฤดี เชาวรัตน์)
สถานที่ไป : สนามบิน - ขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สนามบิน - ขอนแก่น (วันที่ 13 พย 65 - ผศ.มลฤดี เชาวรัตน์ - เครื่องลง 12.00 น.)
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ศศิวิมล จันทร์เปล่ง
หมายเหตุ : ให้ตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์ก่อนเดินทาง และให้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 13 พ.ย. 2565

14 พ.ย. 2565
ที่ เวลาเดินทาง/วันเดินทาง รายละเอียด เวลาที่กลับ/วันที่กลับ สถานะ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1781 09:00 / 14 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : จัดโครงการปั้นกาวน์ให้เข้าใจดิน
สถานที่ไป : บ้านโนนภิบาล อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 90
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย วัชร อะโนราช
หมายเหตุ : -
07:00 / 14 พ.ย. 2565
1959 10:00 / 14 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับนิสิตกลับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานที่ไป : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 100
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ
ผู้ขอใช้รถ : ว่าที่ร้อยตรี ปิยณัฐ จันโทสุทธิ์
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 14 พ.ย. 2565
2431 08:00 / 14 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ประชุม
สถานที่ไป : คณะศึกษาศาสตร์
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว สุพรรษา ศิริจันทพันธ์
หมายเหตุ : ไม่เดินทาง
07:00 / 15 พ.ย. 2565
2435 08:00 / 14 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ประชุม
สถานที่ไป : คณะศึกษาศาสตร์
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะ
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว สุพรรษา ศิริจันทพันธ์
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 14 พ.ย. 2565
2535 12:00 / 14 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ไปส่งวิทยากร ณ สนามบินขอนแก่น
สถานที่ไป : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 5
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : ห้องประชุม SC3-410 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ขอใช้รถ : นาง นาถลดา ศิริสำราญ
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 14 พ.ย. 2565
2739 08:00 / 14 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : จัดโครงการปั้นกาวน์ให้เข้าใจดิน
สถานที่ไป : บ้านโนนภิบาล ตำบลโนนภิบาล
จำนวนผู้โดยสาร : 43
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย วัชร อะโนราช
หมายเหตุ : -
07:00 / 14 พ.ย. 2565
2740 08:00 / 14 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : จัดโครงการปั้นกาวน์ให้เข้าใจดิน
สถานที่ไป : บ้านโนนภิบาล อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 43
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย วัชร อะโนราช
หมายเหตุ : ให้ตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์ก่อนเดินทาง และให้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 14 พ.ย. 2565
2970 10:00 / 14 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 14 พ.ย. 2565
2997 14:00 / 14 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : -
07:00 / 14 พ.ย. 2565
3008 10:00 / 14 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 14 พ.ย. 2565
3010 14:00 / 14 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : ไม่เดินทาง
07:00 / 14 พ.ย. 2565
3037 21:00 / 14 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : งานม้าจังหวัดระยอง
สถานที่ไป : ระยอง
จำนวนผู้โดยสาร : 5
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ขอใช้รถ : นาย ธีรพงษ์ พลเตมา
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 30 มิ.ย. 2565
3049 10:40 / 14 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งหนังสือราชการ
สถานที่ไป : ตึกบรมราชกุมารี
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย จิรยุทธ์ สุดสังข์
หมายเหตุ : -
07:00 / 14 พ.ย. 2565
3050 15:20 / 14 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งหนังสือราชการ
สถานที่ไป : ตึกบรมราชกุมารี
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย จิรยุทธ์ สุดสังข์
หมายเหตุ : -
07:00 / 14 พ.ย. 2565
3054 08:50 / 14 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เพื่อติดต่อราชการกองกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานที่ไป : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ขอใช้รถ : นาย ภาณุพงศ์ คงสวัสดิ์
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 14 พ.ย. 2565
3055 09:50 / 14 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เพื่อไปธนาคารไทยพาณิชย์ติดต่อทางด้านการเงินของสำนักศึกษาทั่วไป
สถานที่ไป : ธนาคารไทยพาณิชย์
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว รัชยา ชูคันหอม
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 14 พ.ย. 2565
3059 12:50 / 14 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ประชุมกรรมการอำนวยการ
สถานที่ไป : ม.ใหม่
จำนวนผู้โดยสาร : 4
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าตึกอำนวยการ
ผู้ขอใช้รถ : นาง พรวีนัส นุ่มท้วม
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 14 พ.ย. 2565
3070 08:30 / 14 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ออกบริการรักษาสัตว์ป่วย
สถานที่ไป : โกสุมฯ/รพส.นาสีนวน
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : รพส.ในเมือง
ผู้ขอใช้รถ : นาย ภูริพิชญ์ สารผล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 14 พ.ย. 2565
3111 11:00 / 14 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ขนอาหารกลางวันสำหรับเด็ก
สถานที่ไป : หอประชุมโรงเรียน/ตึกอนุบาล
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : โรงประกอบอาหารโรงเรียนสาธิตประถม
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว กชมน หาปัญนะ
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 14 พ.ย. 2565
3141 13:00 / 14 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งวิทยากร จ.ขอนแก่น
สถานที่ไป : ขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 6
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส.
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว เพ็ญพิชญา บรรหาร
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 14 ก.ย. 2565
3249 09:30 / 14 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : การเรียนการสอน
สถานที่ไป : ร.พนาสีนวน
จำนวนผู้โดยสาร : 4
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว มลธิชา ชิณโคตร
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 14 พ.ย. 2565
3250 13:00 / 14 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : การเรียนการสอน
สถานที่ไป : อ.นาเชือก
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาง สุกัญญา ลีทองดี
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 14 พ.ย. 2565
3263 13:00 / 14 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ขนตู้
สถานที่ไป : อาคารพล ม.ใหม่
จำนวนผู้โดยสาร : 6
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : ป้อมยาม
ผู้ขอใช้รถ : นาย พรชัย แสนทอง
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 14 พ.ย. 2565

15 พ.ย. 2565
ที่ เวลาเดินทาง/วันเดินทาง รายละเอียด เวลาที่กลับ/วันที่กลับ สถานะ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
2436 08:00 / 15 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ประชุม
สถานที่ไป : คณะศึกษาศาสตร์
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว สุพรรษา ศิริจันทพันธ์
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 15 พ.ย. 2565
2507 07:00 / 15 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ติดตามและนิเทศการฝึกปฏืบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต
สถานที่ไป : สสอ.กันทรวิชย สสอ.โกสุมพิสัย สสอ.เชียงยืน สสอ.ชื่นชม สสอ.บรบือ สสอ.นาเชือก และสสอ.วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 6
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว สุไวย์รินทร์ ศรีชัย
หมายเหตุ : -
07:00 / 22 พ.ย. 2565
2509 07:00 / 15 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ติดตามและนิเทศการฝึกปฏืบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต
สถานที่ไป : สสอ.กันทรวิชย สสอ.โกสุมพิสัย สสอ.เชียงยืน สสอ.ชื่นชม สสอ.บรบือ สสอ.นาเชือก และสสอ.วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 6
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว สุไวย์รินทร์ ศรีชัย
หมายเหตุ : -
07:00 / 16 พ.ย. 2565
2927 06:00 / 15 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เพื่อรับ-ส่งวิทยากร โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx
สถานที่ไป : บ้านพักจังหวัดขอนแก่น-คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : ด้านหลังอาคารบรมราชกุมารี
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว สมสมัย บุญทศ
หมายเหตุ : ให้ตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์ก่อนเดินทาง และให้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 15 พ.ย. 2565
3007 09:00 / 15 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : นำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมงานดอกฝ้าย จ.เลย
สถานที่ไป : อ.ภูกระดึง จ.เลย
จำนวนผู้โดยสาร : 100
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ พืนที่ขามเรียง
ผู้ขอใช้รถ : นาย สุรสิทธิ์ คำศรี
หมายเหตุ : ให้ตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์ก่อนเดินทาง และให้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 15 พ.ย. 2565
3011 10:00 / 15 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 15 พ.ย. 2565
3012 14:00 / 15 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 15 พ.ย. 2565
3086 13:10 / 15 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เข้าไปซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อซ่อมระบบไฟฟ้าภายในคณะ
สถานที่ไป : ในเมือง มหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าตึกคณะ ฯ เวลา 13.10 น.
ผู้ขอใช้รถ : นาย ตังธสิน เทพทองพูน
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 15 พ.ย. 2565
3096 11:50 / 15 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ติดต่อราชการ
สถานที่ไป : TOT
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : โรงจอดรถ
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ณัฐพร เกยจอหอ
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 15 พ.ย. 2565
3097 17:30 / 15 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับนิสิตญี่ปุ่น
สถานที่ไป : สนามบินขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อาคารบรมราชกุมารี
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จีรนันท์ สุทธิจันทร์
หมายเหตุ : ให้ตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์ก่อนเดินทาง และให้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 15 พ.ย. 2565
3103 13:15 / 15 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งเอกสาร ส่งเงิน
สถานที่ไป : คณะศึกษาศาสตร์ ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 4
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าอาคารอำนวยการ
ผู้ขอใช้รถ : นาง เกศรา ชาญณรงค์
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 15 พ.ย. 2565
3112 11:00 / 15 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ขนอาหารกลางวันสำหรับเด็ก
สถานที่ไป : หอประชุมโรงเรียน/ตึกอนุบาล
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : โรงประกอบอาหารโรงเรียนสาธิตประถม
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว กชมน หาปัญนะ
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 15 พ.ย. 2565
3196 09:25 / 15 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ไป UTC มมส.
สถานที่ไป : ไป UTC มมส.
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ขอใช้รถ : นาย ภาณุพงศ์ คงสวัสดิ์
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 15 พ.ย. 2565
3243 08:30 / 15 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ออกบริการรักษาสัตว์ป่วย
สถานที่ไป : อ.แกดำ
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : รพส.ในเมือง
ผู้ขอใช้รถ : นาย ภูริพิชญ์ สารผล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 15 พ.ย. 2565
3251 09:30 / 15 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งเอกสารม.ใหม่
สถานที่ไป : ตึกบรม
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาง วาสนา จันทะกล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 15 พ.ย. 2565
3252 14:30 / 15 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งเอกสารม.ใหม่
สถานที่ไป : ตึกบรม
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาง วาสนา จันทะกล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 15 พ.ย. 2565
3264 13:00 / 15 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ขนตู้
สถานที่ไป : อาคารพล ม.ใหม่
จำนวนผู้โดยสาร : 6
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : ป้อมยาม
ผู้ขอใช้รถ : นาย พรชัย แสนทอง
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 15 พ.ย. 2565
3266 14:00 / 15 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ไปสหกรณ์มศว.
สถานที่ไป : ไปสหกรณ์มศว.
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ขอใช้รถ : นาง ฤทัยรัตน์ มายร์ สรสันต์
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 15 พ.ย. 2565

16 พ.ย. 2565
ที่ เวลาเดินทาง/วันเดินทาง รายละเอียด เวลาที่กลับ/วันที่กลับ สถานะ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
2041 06:00 / 16 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับ-ส่ง คณะอาจารย์ (กรรมการสภาคณาจารย์) สนามบินขอนแก่น
สถานที่ไป : สนามบินขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 10
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สภาคณาจารย์ คอนโด 1 มมส.
ผู้ขอใช้รถ : นาง สุภาพร สุขประเสริฐ
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 19 พ.ย. 2565
2047 06:00 / 16 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งคณะอาจารย์ (กรรมการสภาคณาจารย์) / สนามบินขอนแก่น
สถานที่ไป : สนามบินขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 10
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สภาคณาจารย์ คอนโด 1 มมส.
ผู้ขอใช้รถ : นาง สุภาพร สุขประเสริฐ
หมายเหตุ : อนุมัติ และให้ตรวจสภาพรถให้มีความพร้อมและศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง และให้ปฏิบัติตามระเบียบฯการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 16 พ.ย. 2565
3013 10:00 / 16 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 16 พ.ย. 2565
3014 14:00 / 16 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 16 พ.ย. 2565
3035 09:30 / 16 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งสนามบิน
สถานที่ไป : สนามบิน ขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 5
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สภาคณาจารย์ มมส
ผู้ขอใช้รถ : นาย อัครครา มะเสนา
หมายเหตุ : -
07:00 / 16 พ.ย. 2565
3038 11:00 / 16 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ไปราชการเพื่อ เปิดงานประชุมวิชาการระกับนานาชาติ IEEE Society Conference 2022 (Thailand) และประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศครั้งที่ 3
สถานที่ไป : โรงแรมแมริออท สุขุมวิท และห้องประชุมหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : บ้านพักท่านอธิการบดี
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จินตหรา แสงทะรา
หมายเหตุ : -
07:00 / 18 พ.ย. 2565
3087 08:45 / 16 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ประชุมที่อาคารบรมราชกุมารี
สถานที่ไป : อาคารบรมราชกุมารี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าตึกคณะ ฯ
ผู้ขอใช้รถ : นาย ตังธสิน เทพทองพูน
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 16 พ.ย. 2565
3102 08:00 / 16 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เพื่อดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม
สถานที่ไป : โรงแรมบูติค ซิตี้ พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ณาตยา ลาดกระโทก
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 20 พ.ย. 2565
3113 11:00 / 16 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ขนอาหารกลางวันสำหรับเด็ก
สถานที่ไป : หอประชุมโรงเรียน/ตึกอนุบาล
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : โรงประกอบอาหารโรงเรียนสาธิตประถม
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว กชมน หาปัญนะ
หมายเหตุ : -
07:00 / 16 พ.ย. 2565
3174 09:15 / 16 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ประสานงานคดี
สถานที่ไป : สำนักงานอัยการศาลปกครองขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หลัง อาคารบรมราชกุมารี
ผู้ขอใช้รถ : นาย นิติสิทธิ์ โคตุโร
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 16 พ.ย. 2565
3245 13:30 / 16 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : นำนิสิตต่างชาติ ต่ออายุวีซ่า
สถานที่ไป : ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 5
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อาคารบรมราชกุมารี
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จีรนันท์ สุทธิจันทร์
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 16 พ.ย. 2565
3262 14:30 / 16 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : นำเงินไปฝาก
สถานที่ไป : ธ.กรุงศรี สาขาเสริมไทยคอมเพล็กช์
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าอาคารอำนวยการ
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิชาติ อรรคฮาตศรี
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 16 พ.ย. 2565
3265 13:06 / 16 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งเอกสาร
สถานที่ไป : ม.ใหม่
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าอาคารอำนวยการ
ผู้ขอใช้รถ : นาง เกศรา ชาญณรงค์
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 16 พ.ย. 2565
3287 13:13 / 16 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งเอกสาร ส่งเงิน
สถานที่ไป : คณะศึกษาศาสตร์ ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 4
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าอาคารอำนวยการ
ผู้ขอใช้รถ : นาง เกศรา ชาญณรงค์
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 16 พ.ย. 2565
3324 10:00 / 16 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งเอกสาร
สถานที่ไป : ตีกบรม
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว นคนันทินี อันทะศรี
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 16 พ.ย. 2565
3329 09:30 / 16 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งเอกสาร
สถานที่ไป : ตีกบรม
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์19
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว นคนันทินี อันทะศรี
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 16 พ.ย. 2565
3408 09:00 / 16 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ขนส่งอาหารและภาระกิจต่าง
สถานที่ไป : ภายในโรงเรียนสาธิต
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : โรงครัว
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว กชมน หาปัญนะ
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 16 พ.ย. 2565
3424 08:00 / 16 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและสมรรถนะทางการบริหาร ตามประกาศ ก.ถ. เรื่อง การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” จ.ชลบุรี
สถานที่ไป : โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและสมรรถนะทางการบริหาร ตามประกาศ ก.ถ. เรื่อง การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”จ.ชลบุรี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สำนักบริการวิชาการ
ผู้ขอใช้รถ : นาย บุญเรือง ลาจำนงค์
หมายเหตุ : ซ้ำ
07:00 / 20 พ.ย. 2565

17 พ.ย. 2565
ที่ เวลาเดินทาง/วันเดินทาง รายละเอียด เวลาที่กลับ/วันที่กลับ สถานะ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1969 05:00 / 17 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เข้าชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
สถานที่ไป : ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
จำนวนผู้โดยสาร : 120
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ พื้นที่ขามเรียง
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ
หมายเหตุ : -
07:00 / 18 พ.ย. 2565
1970 05:00 / 17 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เข้าชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
สถานที่ไป : ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
จำนวนผู้โดยสาร : 120
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ พื้นที่ขามเรียง
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ
หมายเหตุ : -
07:00 / 18 พ.ย. 2565
2204 05:00 / 17 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เข้าชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
สถานที่ไป : ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
จำนวนผู้โดยสาร : 120
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ พื้นที่ขามเรียง
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 18 พ.ย. 2565
2205 05:00 / 17 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เข้าชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
สถานที่ไป : ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
จำนวนผู้โดยสาร : 120
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ พื้นที่ขามเรียง
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 18 พ.ย. 2565
2549 08:30 / 17 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับ-ส่ง ผู้เข้าอบรมศึกษาดูงาน
สถานที่ไป : ฟาร์มเกษตรกร อ.นาเชือก และ อ.เชียงยืน
จำนวนผู้โดยสาร : 43
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะสัตวแพทยศาสตร์ เขตพื้นที่นาสีนวน
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว มลธิชา ชิณโคตร
หมายเหตุ : ให้ตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์ก่อนเดินทาง และให้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 17 พ.ย. 2565
2884 14:00 / 17 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งเอกสาร
สถานที่ไป : ใน ม.ใหม่
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะการบัญชีและการจัดการ
ผู้ขอใช้รถ : นาย ธวัชชัย รัชสมบัติ
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 17 ต.ค. 2565
3015 10:00 / 17 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 17 พ.ย. 2565
3016 14:00 / 17 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 17 พ.ย. 2565
3039 07:00 / 17 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับ-ส่งวิทยากรโครงการอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนฯ วันที่ 17 พย.65
สถานที่ไป : อำเภอศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อำเภอ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว วิไลลักษณ์ บุญหลักคำ
หมายเหตุ : -
07:00 / 17 พ.ย. 2565
3060 09:30 / 17 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ไปส่งสนามบินขอนแก่น เพื่อเดินทางไปติดต่อประสานงานสรรหาคณบดี ที่ กทม บิน 11.55 น
สถานที่ไป : สนานบินขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อาคารบรมราชกุมารี
ผู้ขอใช้รถ : นาย ทศพล พันทุม
หมายเหตุ : ให้ตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์ก่อนเดินทาง และให้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 17 พ.ย. 2565
3089 08:30 / 17 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ประสานงานคดี
สถานที่ไป : สำนักงานอัยการศาลปกครองขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หลัง อาคารบรมราชกุมารี
ผู้ขอใช้รถ : นาย สุรชัย ศรีสมนาง
หมายเหตุ : ให้ตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์ก่อนเดินทาง และให้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 17 พ.ย. 2565
3115 11:55 / 17 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ขนอาหารกลางวันสำหรับเด็ก
สถานที่ไป : หอประชุมโรงเรียน/ตึกอนุบาล
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : โรงประกอบอาหารโรงเรียนสาธิตประถม
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว กชมน หาปัญนะ
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 17 พ.ย. 2565
3270 13:00 / 17 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : อาคารบรมราชกุมารี
สถานที่ไป : อาคารบรมราชกุมารี
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว สุภารัตน์ ใจบุญ
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 17 พ.ย. 2565
3331 09:30 / 17 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งเอกสาร
สถานที่ไป : ตีกบรม
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาง วาสนา จันทะกล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 17 พ.ย. 2565
3332 14:30 / 17 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งเอกสาร
สถานที่ไป : ตีกบรม
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว นคนันทินี อันทะศรี
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 17 พ.ย. 2565
3387 14:45 / 17 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งเอกสาร
สถานที่ไป : ม.ใหม่
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าอาคารอำนวยการ
ผู้ขอใช้รถ : นาง เกศรา ชาญณรงค์
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 17 พ.ย. 2565
3389 09:00 / 17 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ขนส่งอาหารกลางวันนักเรียน
สถานที่ไป : ภายใโรงเรียน
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : โรงครัว
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว กชมน หาปัญนะ
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 17 พ.ย. 2565
3410 08:30 / 17 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ออกบริการรักษาสัตว์ป่วย
สถานที่ไป : บ.ฮ่องน้อย อ.บรบือ
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : รพส.ในเมือง
ผู้ขอใช้รถ : นาย ภูริพิชญ์ สารผล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 17 พ.ย. 2565

18 พ.ย. 2565
ที่ เวลาเดินทาง/วันเดินทาง รายละเอียด เวลาที่กลับ/วันที่กลับ สถานะ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1336 10:00 / 18 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ไปประชุมสมาพันธ์นิสิตฯ สนสท. 1/2565
สถานที่ไป : มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย ยุทธนา ทับสมบัติ
หมายเหตุ : -
07:00 / 20 พ.ย. 2565
2206 05:00 / 18 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เข้าชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
สถานที่ไป : ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
จำนวนผู้โดยสาร : 120
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ พื้นที่ขามเรียง
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 18 พ.ย. 2565
2238 05:00 / 18 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เข้าชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
สถานที่ไป : ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
จำนวนผู้โดยสาร : 120
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ พื้นที่ขามเรียง
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 18 พ.ย. 2565
2241 05:00 / 18 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เข้าชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
สถานที่ไป : ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
จำนวนผู้โดยสาร : 120
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ พื้นที่ขามเรียง
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ
หมายเหตุ :
07:00 / 19 พ.ย. 2565
2242 05:00 / 18 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เข้าชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
สถานที่ไป : ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
จำนวนผู้โดยสาร : 120
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ พื้นที่ขามเรียง
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ
หมายเหตุ : -
07:00 / 19 พ.ย. 2565
3017 10:00 / 18 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 18 พ.ย. 2565
3018 14:00 / 18 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 18 พ.ย. 2565
3061 13:30 / 18 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ไปรับสนามบินขอนแก่นกลับจากเดินทางไปติดต่อประสานสรรหาคณบดี ที่ กทม เวลาเครื่องออกตามตั๋ว เวลา 15.10 น.
สถานที่ไป : สนานบินขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สนามบินขอนแก่น
ผู้ขอใช้รถ : นาย ทศพล พันทุม
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 18 พ.ย. 2565
3117 11:00 / 18 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ขนอาหารกลางวันสำหรับเด็ก
สถานที่ไป : หอประชุมโรงเรียน/ตึกอนุบาล
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : โรงประกอบอาหารโรงเรียนสาธิตประถม
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว กชมน หาปัญนะ
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 18 พ.ย. 2565
3388 09:20 / 18 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งเอกสาร
สถานที่ไป : ม.ใหม่
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าอาคารอำนวยการ
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิชาติ อรรคฮาตศรี
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 18 พ.ย. 2565
3390 09:00 / 18 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ขนส่งอาหารกลางวันนักเรียน
สถานที่ไป : ภายใโรงเรียน
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : โรงครัว
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว กชมน หาปัญนะ
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 18 พ.ย. 2565
3391 14:20 / 18 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ไปติดต่อราชการ
สถานที่ไป : กองคลัง มมส
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : โรงจอดรถ
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ณัฐพร เกยจอหอ
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 18 พ.ย. 2565
3392 10:00 / 18 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ไปธนาคารไทยพาณิชย์
สถานที่ไป : ไปธนาคารไทยพาณิชย์
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว รัชยา ชูคันหอม
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 18 พ.ย. 2565
3393 09:30 / 18 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : การเรียนการสอน
สถานที่ไป : ร.พ.ส.นาสีนวล
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว มลธิชา ชิณโคตร
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 18 พ.ย. 2565
3394 14:30 / 18 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งเอกสาร
สถานที่ไป : ตีกบรม
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว นคนันทินี อันทะศรี
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 18 พ.ย. 2565
3411 03:00 / 18 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ออกบูทงานประกวดควาย
สถานที่ไป : อ.ทุ่งฝน อุดรฯ
จำนวนผู้โดยสาร : 4
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาง สุกัญญา ลีทองดี
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 19 พ.ย. 2565

19 พ.ย. 2565
ที่ เวลาเดินทาง/วันเดินทาง รายละเอียด เวลาที่กลับ/วันที่กลับ สถานะ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
2048 15:30 / 19 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับ คณะอาจารย์(กรรมการสภาคณาจารย์) สนามบินขอนแก่น
สถานที่ไป : สนามบินขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 10
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สนามบินขอนแก่น
ผู้ขอใช้รถ : นาง สุภาพร สุขประเสริฐ
หมายเหตุ : อนุมัติ และให้ตรวจสภาพรถให้มีความพร้อมและศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง และให้ปฏิบัติตามระเบียบฯการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 19 พ.ย. 2565
3004 06:00 / 19 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เพื่อเข้าร่วมจัดนิทรรศการและเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
สถานที่ไป : โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม4 กรุงเทพมาหานคร
จำนวนผู้โดยสาร : 5
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้ากองส่งเสริมวิจัย
ผู้ขอใช้รถ : นาย ประธาน ทูลธรรม
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 21 พ.ย. 2565

20 พ.ย. 2565
ที่ เวลาเดินทาง/วันเดินทาง รายละเอียด เวลาที่กลับ/วันที่กลับ สถานะ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
3288 06:00 / 20 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ปฏิบัติราชการ - รับส่งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานอธิการบดี วันที่ 20 พย 65 , 21 พย. 65 และ 22 พย 65 (รถโฟร์ค)
สถานที่ไป : มหาสารคาม-ขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 4
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อาคารบรมราชกุมารี เวลา 06.00 น. (หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ -เวลา จะแจ้งอีกครั้ง ผู้ประสานงาน คุณอัจฉรา หล้านบ้านโพน 089-9411244
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ศศิวิมล จันทร์เปล่ง
หมายเหตุ : อนุมัติ ให้ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยและความพร้อมก่อนเดินทาง และปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 22 พ.ย. 2565

21 พ.ย. 2565
ที่ เวลาเดินทาง/วันเดินทาง รายละเอียด เวลาที่กลับ/วันที่กลับ สถานะ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1895 08:00 / 21 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ
สถานที่ไป : กรุงเทพฯ
จำนวนผู้โดยสาร : 38
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย ชัยยนต์ ทองสุขแก้ง
หมายเหตุ : -
07:00 / 23 พ.ย. 2565
1896 08:00 / 21 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ
สถานที่ไป : กรุงเทพมหานคร
จำนวนผู้โดยสาร : 80
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย ชัยยนต์ ทองสุขแก้ง
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 23 พ.ย. 2565
1902 08:00 / 21 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ
สถานที่ไป : กรุงเทพมหานคร
จำนวนผู้โดยสาร : 80
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย ชัยยนต์ ทองสุขแก้ง
หมายเหตุ : -
07:00 / 23 พ.ย. 2565
2511 07:00 / 21 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ติดตามและนิเทศการฝึกปฏืบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต
สถานที่ไป : สสอ.กันทรวิชย สสอ.โกสุมพิสัย สสอ.เชียงยืน สสอ.ชื่นชม สสอ.บรบือ สสอ.นาเชือก และสสอ.วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 6
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว สุไวย์รินทร์ ศรีชัย
หมายเหตุ : -
07:00 / 22 พ.ย. 2565
2971 13:00 / 21 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งผู้บริหารเดินทางไปลงพื้นที่และเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยี เขตพื้นที่นาสีนวน
สถานที่ไป : คณะเทคโนโลยี เขตพื้นที่นาสีนวน
จำนวนผู้โดยสาร : 5
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว สุภัค ลี้สงวน
หมายเหตุ : -
07:00 / 21 พ.ย. 2565
3031 06:30 / 21 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งคณจารย์และนิสิตขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตฯ
สถานที่ไป : รพ.จิตเวชขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 40
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 06.30 น.
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จันทร์จิรา สวาทพงษ์
หมายเหตุ : ให้ตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์ก่อนเดินทาง และให้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 21 พ.ย. 2565
3248 06:00 / 21 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ปฏิบัติราชการ - รับส่งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานอธิการบดี วันที่ 21 พย 65 และ 22 พย 65 (รถตู้ 2864)
สถานที่ไป : มหาสารคาม-ขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 4
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อาคารบรมราชกุมารี 06.00 น. (หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ -เวลา จะแจ้งอีกครั้ง ผู้ประสานงาน คุณอัจฉรา 089-9411244
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ศศิวิมล จันทร์เปล่ง
หมายเหตุ : อนุมัติ ให้ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยและความพร้อมก่อนเดินทาง และปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 22 พ.ย. 2565
3412 10:30 / 21 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เข้าไปซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อซ่อมระบบไฟฟ้าภายในคณะ
สถานที่ไป : ในเมือง มหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าตึกคณะ ฯ เวลา 13.10 น.
ผู้ขอใช้รถ : นาย ตังธสิน เทพทองพูน
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 21 พ.ย. 2565
3413 10:00 / 21 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 21 พ.ย. 2565
3414 14:00 / 21 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 21 พ.ย. 2565
3415 18:30 / 21 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับนิสิตต่างชาติ ราย MR. YANG LI
สถานที่ไป : สนามบินขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อาคารบรมราชกุมารี
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จีรนันท์ สุทธิจันทร์
หมายเหตุ : อนุมัติ ให้ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยและความพร้อมก่อนเดินทาง และปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 21 พ.ย. 2565
3416 09:35 / 21 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งเอกสารตึกบรม
สถานที่ไป : ตึกบรม
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าตึกสำนักงาน
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว กชมน หาปัญนะ
หมายเหตุ : -
07:00 / 21 พ.ย. 2565
3421 13:30 / 21 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เพื่อใช้ในราชการ
สถานที่ไป : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง)
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สำนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว กมลพร ชินโฮง
หมายเหตุ : -
07:00 / 21 พ.ย. 2565
3425 07:00 / 21 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ออกบริการรักษาสัตว์ป่วย
สถานที่ไป : อ.โกสุมฯ/อ.ยางตลาด กาฬสินธุ์/อ.กันทรวิชัย
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : รพส.ในเมือง
ผู้ขอใช้รถ : นาย ภูริพิชญ์ สารผล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 21 พ.ย. 2565
3477 09:30 / 21 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งเอกสาร
สถานที่ไป : ตีกบรม
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาง วาสนา จันทะกล
หมายเหตุ : กรอกข้อมูลผิด
07:00 / 21 พ.ย. 2565
3478 09:30 / 21 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งเอกสาร
สถานที่ไป : ตีกบรม
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาง วาสนา จันทะกล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 21 พ.ย. 2565
3479 11:45 / 21 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : การเรียนการสอน
สถานที่ไป : ร.พ.ส.นาสีนวล
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาง สุกัญญา ลีทองดี
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 21 พ.ย. 2565
3480 14:30 / 21 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งเอกสาร
สถานที่ไป : ตีกบรม
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว นคนันทินี อันทะศรี
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 21 พ.ย. 2565

23 พ.ย. 2565
ที่ เวลาเดินทาง/วันเดินทาง รายละเอียด เวลาที่กลับ/วันที่กลับ สถานะ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
3032 06:30 / 23 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งคณจารย์และนิสิตขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตฯ
สถานที่ไป : รพ.จิตเวชขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 40
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 06.30 น.
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จันทร์จิรา สวาทพงษ์
หมายเหตุ : ให้ตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์ก่อนเดินทาง และให้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 23 พ.ย. 2565
3043 06:00 / 23 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : พาอาจารย์ นิสิต เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ
สถานที่ไป : ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี , ศูนย์บรรจุหีบห่อไทย 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ , บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด 45 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เเละ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 160 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
จำนวนผู้โดยสาร : 8
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ขอใช้รถ : นาย ทวีศักดิ์ ชูทองคำ
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 25 พ.ย. 2565
3119 06:00 / 23 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนการดำเนินงานประจำปีสำหรับผู้บริหาร
สถานที่ไป : เขาค้อรีสอร์ท
จำนวนผู้โดยสาร : 10
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าตึกสำนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว กชมน หาปัญนะ
หมายเหตุ : -
07:00 / 25 พ.ย. 2565
3161 13:00 / 23 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับวิทยากรสนามบินขอนแก่น
สถานที่ไป : สนามบินขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 10
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สนามบินขอนแก่น
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ศิริลักษณ์ จันทอุตสาห์
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 23 ก.ย. 2565
3417 06:00 / 23 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : อบรมโครงการทบทวนแผนการดำเนินงานประจำปีผู้บริหาร
สถานที่ไป : เขาค้อ จ.เพรชบูรณ์
จำนวนผู้โดยสาร : 9
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าตึกสำนักงาน
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว กชมน หาปัญนะ
หมายเหตุ : -
07:00 / 25 พ.ย. 2565
3429 10:00 / 23 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : นำรถไปเติมลมยาง
สถานที่ไป : สถานีบริการน้ำมัน
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สป.อว.
ผู้ขอใช้รถ : นาย วัชระ เพ็งบุญ
หมายเหตุ : อนุมัติ ให้ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยและความพร้อมก่อนเดินทาง และปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 23 พ.ย. 2565
3430 10:00 / 23 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 23 พ.ย. 2565
3431 14:00 / 23 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 23 พ.ย. 2565
3458 10:10 / 23 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งหนังสือราชการ
สถานที่ไป : ตึกบรมราชกุมารี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย ยุทธนา ทับสมบัติ
หมายเหตุ : -
07:00 / 23 พ.ย. 2565
3459 10:40 / 23 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ไปเติมและไปเอาถัง อ็อกซิเจน
สถานที่ไป : ร้านวัชระฯ
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : รพส.ในเมือง
ผู้ขอใช้รถ : นาย ทศพล สีรินทร์
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 23 พ.ย. 2565
3464 14:36 / 23 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งหนังสือราชการ
สถานที่ไป : ตึกบรมราชกุมารี
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย จิรยุทธ์ สุดสังข์
หมายเหตุ : -
07:00 / 23 พ.ย. 2565
3483 09:30 / 23 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ต่อภาษี.ส่งเอกสารม.ใหม่
สถานที่ไป : ตีกบรม
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย ไพบูรณ์ อาปัดชิง
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 23 พ.ย. 2565

24 พ.ย. 2565
ที่ เวลาเดินทาง/วันเดินทาง รายละเอียด เวลาที่กลับ/วันที่กลับ สถานะ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
3033 06:30 / 24 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งคณจารย์และนิสิตขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตฯ
สถานที่ไป : รพ.จิตเวชขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 40
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 06.30 น.
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จันทร์จิรา สวาทพงษ์
หมายเหตุ : ให้ตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์ก่อนเดินทาง และให้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 24 พ.ย. 2565
3285 09:58 / 24 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
สถานที่ไป : อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
จำนวนผู้โดยสาร : 83
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย ประยูร วงศ์จันทรา
หมายเหตุ : -
07:00 / 24 พ.ย. 2565
3289 06:00 / 24 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ปฏิบัติราชการ - ประชุมสภาฯ 11-2565 (ขอความกรุณาพนักงานขับรถที่ชำนาญเส้นทางเฉพาะ)
สถานที่ไป : กรุงเทพมหานคร
จำนวนผู้โดยสาร : 4
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อาคารบรมราชกุมารี เวลา 06.00 น. (หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ -เวลา จะแจ้งอีกครั้ง ผู้ประสานงาน คุณอัจฉรา หล้านบ้านโพน 089-9411244
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ศศิวิมล จันทร์เปล่ง
หมายเหตุ : -
07:00 / 25 พ.ย. 2565
3341 06:00 / 24 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ปฎิบัติราชการ - ส่งผู้บริหารสนามบินขอนแก่น เครื่องขึ้น 08.55 น. (ผศ.มลฤดี เชาวรัตน์ - รศ.พนารัตน์ มาศฉมาดล)
สถานที่ไป : สนามบินขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อาคารบรมราชกุมารี เวลา 06.00 น. (หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ -เวลา จะแจ้งอีกครั้ง ผู้ประสานงาน คุณอัจฉรา หล้านบ้านโพน 089-9411244
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ศศิวิมล จันทร์เปล่ง
หมายเหตุ : อนุมัติ ให้ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยและความพร้อมก่อนเดินทาง และปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 24 พ.ย. 2565
3432 10:00 / 24 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 24 พ.ย. 2565
3433 14:00 / 24 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : ยกเลิกเดินทาง
07:00 / 24 พ.ย. 2565
3453 08:00 / 24 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : จัดอบรมหลักสูตร “การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566 – 2570) เพื่อเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลงแผน ให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณ การติดตามประเมินผลแผน การเขียนโครงการ การจัดทำ คำของบประมาณ การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การใช้จ่ายเงินรายได้สะสม และการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กทม
สถานที่ไป : จัดอบรมหลักสูตร “การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566 – 2570) เพื่อเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลงแผน ให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณ การติดตามประเมินผลแผน การเขียนโครงการ การจัดทำ คำของบประมาณ การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การใช้จ่ายเงินรายได้สะสม และการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กทมกรุงเทพมมหานคร
จำนวนผู้โดยสาร : 4
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สำนักบริการวิชาการ
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ฑิตยา ไชยศรีหา
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 27 พ.ย. 2565
3456 11:00 / 24 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ไปในเมือง
สถานที่ไป : ในเมือง
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 24 พ.ย. 2565
3462 09:00 / 24 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ติดต่อประสานงานคดีจังหวัดขอนแก่น
สถานที่ไป : สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองขอนแก่น 1 จังหวัดขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อาคารบรมราชกุมารี
ผู้ขอใช้รถ : นาย ทศพล พันทุม
หมายเหตุ : ไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากพนักงานขับรถยนต์ติดราชการอื่น
07:00 / 24 พ.ย. 2565
3465 14:00 / 24 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : ยกเลิกการเดินทาง
07:00 / 24 พ.ย. 2565
3467 13:00 / 24 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ไปรับผักที่ฟาร์มนาสีนวน
สถานที่ไป : คณะเทคโนโลยี เขตพื้นที่นาสีนวน
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว สุภัค ลี้สงวน
หมายเหตุ : -
07:00 / 24 พ.ย. 2565
3476 10:57 / 24 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งหนังสือราชการ
สถานที่ไป : ตึกบรมราชกุมารี
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย จิรยุทธ์ สุดสังข์
หมายเหตุ : -
07:00 / 24 พ.ย. 2565
3484 09:30 / 24 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งเอกสารเติมน้ำมัน
สถานที่ไป : ตีกบรม
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย ไพบูรณ์ อาปัดชิง
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 24 พ.ย. 2565
3485 14:30 / 24 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งเอกสาร
สถานที่ไป : ตีกบรม
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว นคนันทินี อันทะศรี
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 24 พ.ย. 2565
3486 15:00 / 24 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : พาอาจารย์ นิสิตเเละบุคลากร ไปศึกษาดูงานในโครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ
สถานที่ไป : ณ บริษัท ไอ.วี.จี จำกัด ตั้งอยู่ที่ 102 หมู่ 5 ตำบลพญาเย็น ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เเละ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 160 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
จำนวนผู้โดยสาร : 7
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : ณ จังหวัดนครราชสีมา (เนื่องจากรถตู้ ทะเบียน นข 2157 มหาสารคาม มีปัญหาเกี่ยวกับระบบปรับอากาศเกิดการขัดข้องระหว่างเดินทางไปราชการ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 จึงขอเปลี่ยนรถตู้สำหรับเดินทางไปราชการ)
ผู้ขอใช้รถ : นาย ทวีศักดิ์ ชูทองคำ
หมายเหตุ : -
07:00 / 25 พ.ย. 2565
3487 15:05 / 24 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งหนังสือราชการ
สถานที่ไป : อ.บ.จ จังหวัดมหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย เทพพร ดงเรืองศรี
หมายเหตุ : -
07:00 / 24 พ.ย. 2565
3495 10:00 / 24 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ไปธนาคารไทยพาณิชย์
สถานที่ไป : ไปธนาคารไทยพาณิชย์
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว รัชยา ชูคันหอม
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 24 พ.ย. 2565

25 พ.ย. 2565
ที่ เวลาเดินทาง/วันเดินทาง รายละเอียด เวลาที่กลับ/วันที่กลับ สถานะ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
2771 06:00 / 25 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
สถานที่ไป : อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
จำนวนผู้โดยสาร : 40
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ขอใช้รถ : นาย นพพงษ์ ศรีอาจ
หมายเหตุ : -
07:00 / 27 พ.ย. 2565
2922 06:45 / 25 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ในโครงการภาคสนาม งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ FOSS4G tHAILAND 2022 จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ไป : ณ วนอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 40
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว เบญจมาศ กางอินเดช
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 25 พ.ย. 2565
2939 06:45 / 25 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ในโครงการภาคสนาม งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ FOSS4G tHAILAND 2022 จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ไป : ณ วนอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 40
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว เบญจมาศ กางอินเดช
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 26 พ.ย. 2565
2973 06:30 / 25 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ทัศนศึกษานอกสถานที่
สถานที่ไป : จังหวัดขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 22
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว กนกวรรณวลัย อินทร์หงษ์ษา
หมายเหตุ : -
07:00 / 27 พ.ย. 2565
3002 05:00 / 25 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เพื่อนำนิสิตไปศึกษาดูงานและเก็บตัวอย่าง
สถานที่ไป : ณ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
จำนวนผู้โดยสาร : 12
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาง วิภาวี ไทเมืองพล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 26 พ.ย. 2565
3034 06:30 / 25 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งคณจารย์และนิสิตขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตฯ
สถานที่ไป : รพ.จิตเวชขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 40
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 06.30 น.
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จันทร์จิรา สวาทพงษ์
หมายเหตุ : อนุมัติ ให้ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยและความพร้อมก่อนเดินทาง และปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 25 พ.ย. 2565
3259 06:30 / 25 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ทัศนศึกษานอกสถานที่ จ.ขอนแก่น
สถานที่ไป : จังหวัดขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 22
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว กนกวรรณวลัย อินทร์หงษ์ษา
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 27 พ.ย. 2565
3418 07:00 / 25 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เพื่อเดินทางไปศึกษาภาคสนามสิ่งแวดล้อมศึกษา
สถานที่ไป : ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
จำนวนผู้โดยสาร : 120
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย ประยูร วงศ์จันทรา
หมายเหตุ : -
07:00 / 4 ธ.ค. 2565
3434 10:00 / 25 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 25 พ.ย. 2565
3435 14:00 / 25 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 25 พ.ย. 2565
3474 12:00 / 25 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เพื่อเป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก
สถานที่ไป : วรัญญารีสอร์ท อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อาคารบรมราชกุมารี
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จินตหรา แสงทะรา
หมายเหตุ : -
07:00 / 26 พ.ย. 2565
3489 10:30 / 25 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ่ส่งรองอธิการบดี (ผศ.มลฤดี เชาวรัตน์)
สถานที่ไป : ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : 1
ผู้ขอใช้รถ : นาย วัชระ เพ็งบุญ
หมายเหตุ : อนุมัติ ให้ตรวจสอบสภาพรถให้มีความพร้อมในการเดินทาง และปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 25 พ.ย. 2565
3493 14:30 / 25 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งหนังสือราชการ
สถานที่ไป : ตึกบรมราชกุมารี
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย จิรยุทธ์ สุดสังข์
หมายเหตุ : -
07:00 / 25 พ.ย. 2565
3496 10:00 / 25 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ไปวิทยาลัยการเมืองการปกครองและธนาคารไทยพาณิชย์
สถานที่ไป : ไปวิทยาลัยการเมืองการปกครองและธนาคารไทยพาณิชย์
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว รัชยา ชูคันหอม
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 25 พ.ย. 2565

26 พ.ย. 2565
ที่ เวลาเดินทาง/วันเดินทาง รายละเอียด เวลาที่กลับ/วันที่กลับ สถานะ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1775 06:00 / 26 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : นำคณะผู้บริหารประชุมแผนกลยุทธ์
สถานที่ไป : เขาค้อ เพชรบูรณ์
จำนวนผู้โดยสาร : 12
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว อรสา ไชยผง
หมายเหตุ : -
07:00 / 28 พ.ย. 2565
1776 06:00 / 26 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : นำคณะผู้บริหารประชุมแผนกลยุทธ์
สถานที่ไป : เขาค้อ เพชรบูรณ์
จำนวนผู้โดยสาร : 12
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว อรสา ไชยผง
หมายเหตุ : -
07:00 / 28 พ.ย. 2565
1782 06:00 / 26 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ไปราชการโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์โรงเรียน
สถานที่ไป : เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
จำนวนผู้โดยสาร : 12
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ภัณฑิรา เคหะวันยะ
หมายเหตุ : -
07:00 / 28 พ.ย. 2565
2706 06:00 / 26 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ไปราชการโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์โรงเรียน
สถานที่ไป : เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
จำนวนผู้โดยสาร : 12
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ภัณฑิรา เคหะวันยะ
หมายเหตุ : -
07:00 / 28 พ.ย. 2565
2707 06:00 / 26 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ไปราชการโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์โรงเรียน
สถานที่ไป : เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
จำนวนผู้โดยสาร : 12
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ภัณฑิรา เคหะวันยะ
หมายเหตุ : -
07:00 / 28 พ.ย. 2565
3344 17:00 / 26 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ปฏิบัติราชการ - รับผุ้บริหาร - สนามบินขอนแก่น วันที่ 26 พย 65 เครื่องลง 19.50 น. - ผศ.มลฤดี เชาวรัตน์ - รศ.พนารัตน์ มาศฉมาดล
สถานที่ไป : สนามบินขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สนามบินขอนแก่น (ผศ.มลฤดี เชาวรัตน์ - รศ.พนารัตน์ มาศฉมาดล เครื่องลง 19.50 น. วันที 26 พย 65)
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ศศิวิมล จันทร์เปล่ง
หมายเหตุ : -
07:00 / 26 พ.ย. 2565

28 พ.ย. 2565
ที่ เวลาเดินทาง/วันเดินทาง รายละเอียด เวลาที่กลับ/วันที่กลับ สถานะ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
2942 07:00 / 28 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เพื่อออกโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน ค่าย Commed msu
สถานที่ไป : บ้านหมากหญ้า ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 44
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าตึกสำนักงานคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ม.เก่า
ผู้ขอใช้รถ : นาย ณฐพล ภูมิพันธุ์
หมายเหตุ : ให้ตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์ก่อนเดินทาง และให้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 28 พ.ย. 2565
3254 07:00 / 28 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เพื่อส่งออกค่ายโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน ค่าย Commed msu
สถานที่ไป : บ้านหมากหญ้า ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 44
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าตึกสำนักงานคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ม.เก่า
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ธัญชนก ถนอมชีพ
หมายเหตุ : อนุมัติ ให้ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยและความพร้อมก่อนเดินทาง และปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 28 พ.ย. 2565
3436 10:00 / 28 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : -
07:00 / 28 พ.ย. 2565
3437 14:00 / 28 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : -
07:00 / 28 พ.ย. 2565
3454 18:00 / 28 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เดินทางไปราชการเพื่อส่งที่สนามบันขอนแก่น (ประชุมคณะกรรมการสอบทานการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัย)
สถานที่ไป : สนามบินขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อาคารบรมราชกุมารี
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว วาริณี แสนทวีสุข
หมายเหตุ : -
07:00 / 28 พ.ย. 2565
3492 18:00 / 28 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เดินทางไปราชการเพื่อส่งที่สนามบันขอนแก่น (ประชุมคณะกรรมการสอบทานการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัย)
สถานที่ไป : สนามบินขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อาคารบรมราชกุมารี
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว วาริณี แสนทวีสุข
หมายเหตุ : -
07:00 / 28 พ.ย. 2565

29 พ.ย. 2565
ที่ เวลาเดินทาง/วันเดินทาง รายละเอียด เวลาที่กลับ/วันที่กลับ สถานะ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
3284 08:00 / 29 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : จัดกิจกรรมฟื้นฟูหลังน้ำท่วม ทำความสะอาดโรงเรียน
สถานที่ไป : โรงเรียนบ้านดอนนาฯ
จำนวนผู้โดยสาร : 50
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ขอใช้รถ : นาย ยุทธนา ทับสมบัติ
หมายเหตุ : -
07:00 / 29 พ.ย. 2565
3308 06:00 / 29 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : อบรมกิจกรรมพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
สถานที่ไป : อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 10
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าตึกคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาง สุนทรี โทฮาด
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 30 พ.ย. 2565
3439 10:00 / 29 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : -
07:00 / 29 พ.ย. 2565
3440 14:00 / 29 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : -
07:00 / 29 พ.ย. 2565
3473 08:30 / 29 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เข้าร่วมโครงการสาธารณสุขศาสตร์ร่วมใจฟื้นฟูสุขภาวะชุมชนที่ประสบอุทกภัย
สถานที่ไป : โรงเรียนบ้านดอนนาห้วยชัน ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 10
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ขอใช้รถ : นาย ยุทธนา ทับสมบัติ
หมายเหตุ : -
07:00 / 29 พ.ย. 2565
3475 05:00 / 29 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : พาอาจารย์และนิสิตเข้าร่วมโครงการตุ้มโฮมฮักแพงหมู่เฮา iTMB ณ จังหวัดสมุทรปราการ
สถานที่ไป : จังหวัดสมุทรปราการ
จำนวนผู้โดยสาร : 20
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว กรุณา ศรีโทโคตร
หมายเหตุ : -
07:00 / 30 พ.ย. 2565
3488 07:10 / 29 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ประชุมคณะกรรมการจังหวัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานที่ไป : ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ต.คันธารราษฏ์ อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สำนักงานอธิการบดี
ผู้ขอใช้รถ : นาย คมรัตน์ หลูปรีชาเศรษฐ
หมายเหตุ : -
07:00 / 29 พ.ย. 2565

30 พ.ย. 2565
ที่ เวลาเดินทาง/วันเดินทาง รายละเอียด เวลาที่กลับ/วันที่กลับ สถานะ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
2720 08:00 / 30 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ใช้ในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ และกิจกรรมทบทวนและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สถานที่ไป : อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
จำนวนผู้โดยสาร : 28
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จงรักษ์ คชสังข์
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 2 ธ.ค. 2565
3441 10:00 / 30 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : -
07:00 / 30 พ.ย. 2565
3442 14:00 / 30 พ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : -
07:00 / 30 พ.ย. 2565


QR CODE ประเมินผลย้อนหลัง
พนักงานขับรถยนต์

ทั้งหมด 64 คน

จำนวนรถในระบบ

194 คัน