Survey MSU

ระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 -2560
สรุปผลการสำรวจร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภาย
สำหรับการประเมินวงรอบ ปีการศึกษา 2557 (ใช้ผลสำรวจจากผู้สำเร็จการศึกษา ในวงรอบ ปีการศึกษา 2556 ระหว่าง 1 มิ.ย. 2556 ถึง 31 พ.ค. 2557
ช่วงวันที่สำเร็จการศึกษา :
ถึง :
กลุ่มสาขาวิชา/คณะ/สาขาวิชา
ผู้สำเร็จ
การศึกษา
ผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ร้อยละของผู้ตอบ
แบบสำรวจ
ผู้ศึกษาต่อ
มีงานทำ
มาก่อน
ผู้ได้งานทำและอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี
เกณฑ์
ทหาร
บวช
ร้อยละ
การได้งานทำ
ค่าคะแนน
เฉลี่ยจากสูตร
(A)
(B)
(C)
(E)
(F)
(H)
(K1)
(K2)
(I)=H*100/(B-E-F-K1-K2)
(I)