Survey MSU

ระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 -2560

 ข่าวประชาสัมพันธ์

       สำหรับบัณฑิตที่ลืมรหัสลงทะเบียนเรียน !!! สามารถใช้ Username เป็น รหัสนิสิต และ Password เป็น รหัสประจำตัวประชาชน ได้ค่ะ 

       ด่วนที่สุด !!! นิสิตที่สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นปีการศึกษา 2559-2560 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ให้ตอบแบบสำรวจในระบบภาวะการหางานทำฯ ให้แล้วเสร็จก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร  

      หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ ติดต่อ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี โทร.043-754333 ต่อ 1702 E-mail : tongaoy@gmail.com

       ขอความอนุเคราะห์ นิสิตที่สำเร็จการศึกษาผู้ที่ขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2559-2560 เข้าตอบแบบสำรวจภาวะการหางานทำ โดยบัณฑิตจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อลดขั้นตอนการกรอกแบบสำรวจในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559-2560

       บัณฑิตสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559-2560 ได้ที่ http://activity.msu.ac.th/congratulations/